ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา : กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนองวีดิทัศน์การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูผู้สอน นายภาคินนท์ แก้วประภาค
วิชา สังคม เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา : กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง

You may also like these