สัญญากู้หรือหลักฐานการกู้ทำได้เองง่ายๆ น้องกฎหมายออนไลน์แนะนำให้ค่ะ#เรียนกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 วรรคหนึ่ง ได้ว่าหลักกฎหมายโดยมีใจความว่า “การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาท ขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้เป็นหนังสือ อย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ และการกู้ยืมเงินถือเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่ง จึงสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมองเงินให้แก่กัน

ช่องยูทูป= น้องกฎหมายออนไลน์ Channel

#กฎหมาย #สัญญากู้ #หลักฐานการกู้ #กู้ยืมเงิน #แพ่งและพาณิชย์ #เรียนกฎหมายง่ายนิดเดียว
#น้องกฎหมายออนไลน์Channel #เตรียมสอบเนติบัณฑิต #ติวเนติ #บรรยายเนติ

You may also like these