สินเชื่อส่วนบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ ธนาคารกรุงเทพ ผ่อนขั้นต่ำ 500บาท วงเงิน 1ล้านบาท ไม่ต้องค้ำประกัน#สินเชื่อ#สินเชื่อส่วนบุคคล#บัวหลวงอุ่นใจ

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื่อส่วนบุคคลบัวหลวงอุ่นใจ ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติ
– บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
– เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้
เข้าร่วมโครงการ*
– มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสาร
– บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
– สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจาก
ปัจจุบัน)
– บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
– หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

You may also like these