EP.12 บัตรเครดิต…ใช้ยังไงไม่ให้เป็นหนี้ !!บัตรเครดิต…ใช้ยังไงไม่ให้เป็นหนี้ !! ก่อนที่เราจะทำบัตรเครดิต ให้สำรวจรายรับ-รายจ่ายของเราในแต่ละเดือน เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเสื้อผ้า และอย่าลืมต้องมีเงินออมที่จะเก็บ …

You may also like these