Media Briefing งานมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์Media Briefing งานมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดย นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 00:00 เริ่มแถลงข่าว …

You may also like these